Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej MUZEUM K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Wstęp deklaracji

Muzeum K. I. Gałczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.orfeusz-nagroda.pl

Strona internetowa Muzeum K. I. Gałczyńskiego jest częściowo zgodna z ustawą z powodu wyłączeń i niedogodności wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu;
 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie;
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt;
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu;
 • część zdjęć i grafik nie zawiera tytułów i opisów alternatywnych; 
 • brak mapy serwisu;
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • brak oświadczenia odczytywalnego maszynowo;
 • brak oświadczenia w tekście łatwym do czytania i rozumienia;
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem;
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;

Data publikacji strony internetowej: 06.02.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.06.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osobą kontaktową jest Jagienka Perlikiewicz-Kass. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 425 62 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne są uprawnione do podjechania pod główne wejście do muzeum z pominięciem zakazu wjazdu i do pozostawienia samochodu na parkingu służbowym. Do skorzystania z miejsca parkingowego upoważnia Karta Parkingowa wydana na daną osobę.

Do muzeum prowadzi jedno wejście. Osobom niepełnosprawnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym jest przydzielany asystent, który pomaga w pokonaniu bariery dwóch stopni prowadzących do wejścia  osobom na wózkach inwalidzkich oraz oprowadza po muzeum z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, niewidomych i niedosłyszących.

Wewnątrz budynku jest zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych pomijając pomieszczenia techniczne. Również toaleta usytuowana na parterze jest przystosowana do potrzeb korzystających z wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W muzeum nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W budynku muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono 10 marca 2021 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe

Adres: Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (87) 425 62 48

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej i architektonicznej w muzeum jest Jagienka Perlikiewicz-Kass.

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48