„Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Nazwa i patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.

§ 1

 1. „Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ” jest przyznawana za wyróżniającą się książkę poetycką napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Nazwa i Patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.
 2. Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przyznawana jest w trybie konkursowym w dwóch kategoriach: I – ORFEUSZ GRAND PRIX, II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej.
 4. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) napisaną w języku polskim przez żyjącego autora i wydaną drukiem w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.
 5. Laureatem Nagrody może być tylko jedna książka w kategorii ORFEUSZ i jedna w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI. W przypadku kiedy wyróżniona książka ma dwóch lub więcej autorów, kwota pieniężna Nagrody zostanie podzielona na odpowiednio równe części. Jury w każdej z dwóch kategorii wyłania książki nominowane i książki-laureatki.
 6. Nagrodę stanowią:
  − w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 30 tys. złotych;
  − w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI:  10 tys. złotych.
 7. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są:
  a) osoby będące przedstawicielami (uprawnione do reprezentowania) Fundatora oraz Organizatora konkursu;
  b) Członkowie i Sekretarz Jury;
  c) wybory wierszy.
 8. Konkurs składa się z trzech etapów:
  a) pierwszy etap – wybranie przez Jury spośród wszystkich zgłoszonych (a wydanych w poprzednim roku) książek 20 nominacji w kategorii ORFEUSZ GRAND PRIX i 3 nominacji w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI;
  b) drugi etap – wybranie przez Jury odpowiednio pięciu i trzech książek-finalistek,
  c) trzeci etap – wybór książki-laureatki spośród książek-finalistek w obu kategoriach i wręczenie nagrody.
 9. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.
 10. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
  a) wydawnictwa;
  b) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o literackim charakterze;
  c) Członkowie Kapituły;
  d) Sekretarz Jury.
 11. Każda edycja Nagrody zostanie ogłoszona w listopadzie. Termin zgłaszania książek – nie później niż do 15 lutego następnego roku (dokładna data będzie podawana corocznie do publicznej wiadomości). Zgłoszenie musi dotrzeć do Sekretarza Jury w powyższym terminie niezależnie od daty stempla pocztowego. W szczególnych przypadkach zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Przewodniczącego Jury.
 12. Zgłoszenie książek do Nagrody powinno mieć charakter pisemny na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej nagrody. (FORMULARZ ZGŁOSZENIA)
  Do zgłoszenia należy dołączyć 6 (sześć) egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu. Będą one podstawą do podejmowania decyzji przez Jury.
  Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub należy wysłać listem poleconym pod adres Sekretarza Jury: Wojciech Kass, Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie, 12-220 Ruciane Nida z dopiskiem ORFEUSZ lub ORFEUSZ MAZURSKI.
 13. Autorzy książek zgłaszanych do nagrody przez podmioty wymienione w §1, pkt. 10, którzy zostaną nominowani do nagrody, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie maksymalnie czterech utworów wybranych przez Sekretarza w celu promocji książki jako nominowanej do nagrody. Zgoda jest nieograniczona w czasie i dotyczy następujących pól eksploatacji: upowszechniania drukiem, w sieci internetowej, w mediach, przedstawianie w aktorskiej interpretacji przed publicznością, dokonywanie aktorskiej interpretacji i jej rejestracja audio i wideo wraz z wprowadzaniem do obrotu, oprawa plastyczna i muzyczna.
 14. Wszystkie nadesłane książki, również te z dopiskiem ORFEUSZ MAZURSKI, kandydują do ORFEUSZA. W przypadku kiedy ORFEUSZA zdobędzie książka napisana przez autora z Polski północno-wschodniej, autor otrzymuje statuetkę oraz jedną gratyfikację pieniężną, związaną z Nagrodą ORFEUSZA.
 15. Książki autorów z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny i Podlasia dodatkowo biorą udział w konkursie na Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO. Nagrodę przyznaje się decyzją jury, które zastrzega sobie możliwość nie przyznania takiej nagrody.
 16. Książki finalistów Nagrody oraz laureata ORFEUSZA MAZURSKIEGO biorą udział w głosowaniu na ORFEUSZA CZYTELNIKÓW. Głosować można za pośrednictwem poczty mailowej (z danego adresu jeden głos), poprzez platformę Facebook (z każdego profilu jeden głos) oraz na kartach do głosowania podczas gali wręczenia nagród w Praniu. Szczegółowy tryb i termin głosowania jest podawany każdego roku na profilu Leśniczówki Pranie na Facebooku po wyłonieniu przez jury finalistów. Nagrodą dla zwycięzcy w plebiscycie jest jesienne, odpłatne spotkanie autorskie w Praniu.
 17. Autorzy książek zgłaszanych do nagrody przez podmioty wymienione w §1, pkt. 10, którzy zostaną nominowani do finału nagrody, wyrażają tym samym zgodę na udział w plebiscycie na ORFEUSZA CZYTELNIKÓW. W razie braku takiej zgody prosimy o dopisanie tej informacji na formularzu zgłoszeniowym

§ 2

 1. Członków Jury powołuje Organizator. Juror może być powołany na więcej niż jedną edycję Konkursu. Co 2 lata przynajmniej jeden z Jurorów się zmienia. Do składu Kapituły może zostać powołanych najwyżej sześciu Jurorów.
 2. Przewodniczący Jury jest wybierany spośród Członków Jury. Przewodniczący Jury kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
 3. Jury podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy Członków Jury. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Wynagrodzenie członków Jury z tytułu udziału w jego pracach ustalane jest corocznie przez Organizatora.
 5. W danym roku odbywają się nie więcej niż 3 posiedzenia Jury.
 6. Członek Jury nie biorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu Jury (lub Sekretarzowi Jury) na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
 7. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu „Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ”. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
 8. Członków Jury obowiązuje zasada dyskrecji i utrzymania w tajemnicy tak przebiegu posiedzeń, jak i treści podejmowanych uchwał, chyba że Jury w porozumieniu z Organizatorem postanowi inaczej w stosunku do części lub całości obrad.
 9. Sekretarz nie ma prawa głosu w wyborze autorów nominowanych i laureatów.
 10. Do obowiązków Sekretarza należy:
  a) podejmowanie wszelkich działań w celu sprawnego przeprowadzenia obrad Jury, w tym utrzymywanie stałego kontaktu z Członkami Jury, powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Jury i podejmowanych przez Jury decyzji;
  b) protokółowanie obrad Jury;
  c) przedstawianie Jury scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 3

 1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Organizatora i Jury. Dokładna data wręczenia Nagrody będzie podawana z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
 2. Miejscem uroczystości jest Pranie. W szczególnych sytuacjach Organizator w porozumieniu z Jury może podjąć decyzję o zmianie lokalizacji uroczystości wręczenia Nagrody.

§ 4

 1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Organizator Konkursu.

§ 5

 1. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji wszystkich jego postanowień przez Organizatora i Jury pierwszej edycji Nagrody, co powinno znaleźć wyraz w stosownej uchwale.

„Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z lat 2010-2016.”

Pod redakcją prof. Jarosława Ławskiego i Wojciech Kassa ukazała się książka „Z ducha Orfeusza. Studia o Poezji polskiej z l. 2010-2016”.

Książka prezentuje zbiór studiów poświęconych twórczości Laureatów. Każdy z nich ma postać szkicu monograficznego, niejednokrotnie pierwszego tak obszernego eseju poświęconego twórczości danego autora.

Więcej

1816
zgłoszonych tytułów
8
finałów
14
jurorów

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ORGANIZATORZY

 

PARTNER

 

Patronat honorowy

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB

Patroni medialni

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGBzaiks

 

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Pranie 1, woj. warmińsko-mazurskie
12-220 Ruciane-Nida

dyrekcja@lesniczowkapranie.art.pl

Tel. (87) 425 62 48